Admiterea la Seminarul Teologic din Craiova

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../pics/cultural/invatamant/seminar_teologic.jpg'

seminar_teologic.jpg

      La seminarele teologice,cursuri de zi, se pot înscrie  absolvenţi de gimnaziu care  au promovat testele naţionale sau care  au obţinut certificat de  capacitate, care  au media generală de  absolvire a claselor a  V-a – a VIII-a minimum 7,00  şi media  minimum  9,00 la purtare.
     
Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective.

 

      Dosarul de înscriere va cuprinde:

1)      certificat de botez (ortodox)-copie legalizată;
2)      fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
3)      recomandarea Consiliuluio parohial;
4)      binecuvântarea Chiriarhului locului;

 

    Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie. Atât la seminarile teologice ortodoxe cât şi la şcolile de cântăreţi bisericeşti se olrganizează probe de aptitudini, care constă în:

 

   Probe orale: a) verificarea dicţiei prin:-rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc,  Preasfântă Treime, Tatăl  nostru, Psalmul 50, Crezul,  Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă; b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:-intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învieri; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat;  Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios; -intonarea  unui cântec patriotic(Deşteaptă-te române; Limba Noastră-Al. Cristea; Ţara Mea – D.G. Chiriac; Imnul eroilor- I. Brătianu; Pui de Lei-I. Brătianu);-verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin  intonarea gamei Do major, a arpegiului şi  a unor sunete din gamă. Pentru examenul la peoba  muzicală  nu se vor verifica noţiuniole teoretice. Probele orale vor fi  apreciate cu calificativul  admis/respins;

 

   Proba scrisă: Lucrarea scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiecttele pentru proba scrisă se  elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a. Lucrarea Scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10.

 

   Subiectele pentru proba scrisă la examenul de admitere în seminarele teologice şi şcolile teologice de cântăreţi bisericeştti:

   1.
DUMNEZEU Creatorul; 2. Fericirile; 3.  Minunea din Cana Galileii-Mântuitorul Hristos binecuvintează  şi ajută  familioa; 4. Sărbătoriîn cinstea sfinţilor; 5.  Sărbători în cinstea Maicii Domnului; 6. Postukl-împărţire şi importanţă; 7. Ierarhi de seamă în Istoria Biserici Ortodoxa Române: Antim Ivireanul, Varlaam, Andrei Şaguna; 8. Sf. Vasile cel Mare: ctitor al instituţiilor de caritate ( filantropice); 9. Dumnezeu Judecătorul; 10. Învierea lui Lazăr – rodul iubirii lui Hristos pentru prietenii Săi; 11. Vindecarea celor zece leproşi- recunoştinţa faţă de binefăcători;12. SfântaLiturghie-Rugăciunea autocuprizătoare a Biserici; 13. Autocefalia B.O.R. Ridicarea la rangul de Patriarhie;14. Organizarea Biserici Ortodoxe Române în prezent

 

   Prima etapă de admitere:-perioada de  înscriere 21-23 mai;-susţinerea probelor de aptitudini-25-27mai;-afişarea rezultatelor-28 mai. Validarea listei candidaţilor admişi la probele de aptitudini şi afişarea listeiîn unitatea de învăţământ se vor face la 30 iunie 2007.

      Condiţile de înscriere şi tematica pentru probele de aptitudini sunt aceleaşi şi pentru clasele de profil  vocaţional de la  liceele  teologice oetodoxe, excepţie  făcând numai clasa de  filologie – teologie de la Liceul Teologic Târgu-Jiu unde admiterea  candidaţilor se  face  numai prin intermediul repartiţiei compiuterizate în urma susţinerii testelor naţionale.

 

(Pentru detalii suplimentare: tel.: 0251/463.166)


mbl live


mbl youtube