Protocol de colaborare în domeniul incluziunii sociale între Patriarhia Romana si Guvernul Români
Publicat de Viorel Ianasi   
Miercuri, 03 Octombrie 2007 03:00
Prea Fericitul Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a semnat ieri, 02 octombrie, la Palatul Victoria, un protocol de colaborare între Patriarhia Românã si Guvern, în domeniul social. Acest document, care a fost semnat si de primul ministru Cãlin Popescu Tãriceanu, presupune simplificarea procedurilor de cooperare a celor douã institutii în derularea unor proiecte sociale si implicit eficientizarea colaborarii dintre Biserica Ortodoxa Romana si Guvern. În vederea reglementãrii actiunilor de cooperare dintre Guvernul României si Patriarhia Românã,  În temeiul: - art. 29 alin. 5 din Constitutie; - art. 7 alin. 1 si 2, art. 9 alin. 3 si 5 si art. 10 alin. 7 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasã si regimul general al cultelor; - art. 11 alin. 3 lit. a din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificãrile si completãrile ulterioare; - art. 4 lit. d, art. 6 alin. 2 si art. 24 s.u. din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistentã socialã; - H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale în România; - Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române si Regulamentele în vigoare; - Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de asistentã socialã în Biserica Ortodoxã Românã.  Pãrtile 1. Guvernul României, cu sediul în Bucuresti, Piata Victoriei, nr. 1, sector 1, reprezentat de domnul Cãlin Popescu Tãriceanu, Prim-Ministru, 2. Patriarhia Românã, cu sediul în Str. Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucuresti, reprezentatã de Prea Fericitul Pãrinte Daniel, Patriarhul României.  Scopul Protocolul se încheie în scopul reglementãrii actiunilor de cooperare în domeniul incluziunii sociale între pãrtile semnatare, potrivit competentelor stabilite în documentele de organizare si functionare ale acestora, precum si a dispozitiilor legale cu incidentã asupra activitãtilor pe care partenerii le vor derula în cadrul prezentului protocol.  Obiectul Prin prezentul protocol, pãrtile convin sã coopereze în vederea: - întãririi mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale în România; - promovãrii dialogului social pentru îmbunãtãtirea cadrului normativ si institutional din domeniul incluziunii sociale; - definirii prioritãtilor cheie care vor sta la baza elaborãrii de programe si proiecte comune în domeniul incluziunii sociale, în vederea gãsirii de rãspunsuri la nevoile sociale ale persoanelor aflate în dificultate; - stabilirii premiselor de colaborare, de schimb de informatii si asistentã.    Durata protocolului Prezentul protocol se încheie pe o duratã de 10 ani. În cazul în care nici unul dintre parteneri nu notificã celeilalte pãrti intentia de încetare a valabilitãtii sale, înaintea expirãrii perioadei pentru care a fost încheiat, prezentul protocol se prelungeste automat pentru noi perioade de câte un an.  Obligatiile pãrtilor 1. Guvernul se obligã ca, prin Ministerul Muncii, Familiei si Egalitãtii de Sanse, precum si prin toate celelalte institutii publice aflate sub autoritatea sa: a). sã solicite puncte de vedere si sã implice reprezentantii celeilalte pãrti semnatare în procesul de consultare privind proiectele de acte normative; b). sã implice membrii celeilalte pãrti semnatare în grupuri de lucru, seminarii si alte reuniuni care au drept obiectiv dezbaterea si definirea prioritãtilor din domeniul incluziunii sociale; c). sã faciliteze participarea reprezentantilor partenerului la lucrãrile Comisiei Nationale privind Incluziunea Socialã, la lucrãrile Comisiilor teritoriale privind Incluziunea Socialã, precum si la alte structuri consultative în domeniul social, care implicã participarea societãtii civile; d). sã coopereze cu partenerul în vederea initierii de proiecte si programe comune în vederea sustinerii si dezvoltãrii sistemului national de servicii sociale; e). sã informeze cealaltã parte semnatarã (structurile bisericesti recunoscute ca furnizori de servicii sociale) cu privire la oportunitãtile de finantare puse la dispozitie de minister în vederea dezvoltãrii si diversificãrii serviciilor sociale;     f). sã asigure conditii optime în centrele furnizorilor publici de servicii sociale pentru desfãsurarea asistentei spirituale a persoanelor beneficiare, inclusiv prin asigurarea unor spatii proprii în acest sens, sub conditia respectãrii drepturilor fundamentale si în primul rând a libertãtii religiei; g). sã sprijine demersurile Patriarhiei Române pentru valorificarea potentialului specific al absolventilor Facultãtilor de Teologie Ortodoxã, Sectia Teologie Socialã; h). sã coopereze în domeniul incluziunii sociale si cu ONG-urile care functioneazã în cadrul si cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române.  2. Patriarhia Românã se obligã: a). sã desemneze reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Române care sã participe la activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative si a programelor privind domeniul incluziunii sociale; b). sã desemneze reprezentanti în structurile consultative din domeniul social, care implicã participarea societãtii civile; c). sã coopereze cu partenerul în scopul furnizãrii de servicii sociale în beneficiul persoanelor, familiilor si comunitãtilor aflate în situatii de dificultate; d). sã identifice, prin intermediul preotilor si al personalului implicat în sistemul de asistentã socialã al Bisericii Ortodoxe Române, si sã comunice partenerului situatii si informatii privind persoanele aflate în nevoie, precum si informatii asupra persoanelor aflate în evidentele proprii, potentiale beneficiare de servicii sociale, prestatii sociale, în vederea facilitãrii accesului la asistentã, contribuind astfel la definirea de cãtre partener a unor strategii sectoriale în domeniul incluziunii sociale; e). sã ofere consiliere spiritualã, cu personal specializat, beneficiarilor de servicii sociale organizate de furnizori publici si privati; f). sã asigure implicarea resurselor umane si, totodatã, a structurilor specializate din domeniul asistentei sociale în programe pentru dezvoltarea infrastructurii sociale si a serviciilor sociale;     g). sã coopereze la implementarea programelor sociale de interes national; h). sã faciliteze diseminarea informatiilor specifice activitãtii de incluziune socialã pe care o deruleazã; sã faciliteze diseminarea modelelor de bunã practicã; i). sã ofere informatii privind organizatiile neguvernamentale  din domeniul asistentei sociale, care functioneazã în cadrul si cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române.  Încetarea protocolului Valabilitatea protocolului înceteazã: 1. la împlinirea termenului, urmare notificãrii uneia dintre pãrti; 2. prin acordul pãrtilor; 3. la solicitarea unei dintre pãrti, în cazul în care partenerul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate de comun acord.  Dispozitii finale 1. Prezentul protocol constituie un document cadru de cooperare între pãrti, în vederea realizãrii obiectivelor comune propuse, putând fi completat sau modificat prin acte aditionale semnate de pãrti la initiativa oricãreia dintre acestea. 2. Partea care are initiativa modificãrii si/sau completãrii protocolului va transmite celeilalte pãrti spre analizã, în scris, motivele concrete ce determinã aceastã solicitare, precum si propunerea ce face obiectul modificãrii/completãrii. 3. Orice proiect sau activitate concretã pe care pãrtile vor dori sã le desfãsoare împreunã pot face obiectul unor alte conventii sau protocoale. 4. Schimbul de informatii se va face la cerere sau pe bazã de voluntariat, chiar dacã nu a existat o solicitare anterioarã. Solicitarea asistentei se poate face de fiecare parte semnatarã, depunându-se eforturi rezonabile pentru a asigura asistentã celeilalte pãrti, sub rezerva respectãrii legislatiei si politicilor promovate de fiecare parte. 5. Implementarea prevederilor prezentului protocol se realizeazã sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitãtii de Sanse, în colaborare cu autoritãtile competente. 6. Pãrtile vor desemna câte un reprezentant permanent care sã asigure coordonarea actiunilor de cooperare dintre acestea; stabilirea sau schimbarea reprezentantului urmeazã a fi comunicatã celeilalte pãrti în scris. Prezentul protocol s-a întocmit în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatarã si intrã în vigoare la data semnãrii.  Semnat azi, 2 octombrie 2007, în Bucuresti, la Palatul Victoria.  

 

 

 

Guvernul României                                      Patriarhia Românã   Prim-Ministru,                                             Patriarh,

Cãlin Popescu Tãriceanu                              Prea Fericitul Pãrinte Daniel  

  

Cuvântul PF Parinte Patriarh Daniel cu prilejul semnarii protocolului de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre Stat si Biserica

 

Domnule Prim Ministru, Domnilor Ministri, Prea Sfintia Voastrã, Prea Cucernici Pãrinti Consilieri, Domnilor Consilieri,  Semnarea Protocolului de cooperare în domeniul incluziunii sociale între Stat si Bisericã are multiple semnificatii. Mai întâi, acest Protocol este urmarea fireascã si practicã a noii Legi a Cultelor care recunoaste contributia Bisericii Ortodoxe Române si a celorlalte culte religioase la viata societãtii românesti, cultele fiind apreciate ca factori ai pãcii sociale si parteneri sociali ai Statului Român. Protocolul semnat astãzi între Guvernul României si Patriarhia Românã aratã, de asemenea, preocuparea comunã si responsabilitate comunã a Guvernului României si a Bisericii Ortodoxe Române de-a ajuta pe cei defavorizaþi: oameni sãraci, copii fãrã pãrinti sau cu pãrinti plecati în strãinãtate, bãtrâni singuri si neajutorati si alte categorii sociale aflate în suferintã. Implicarea Bisericii în asistenta socialã este deodatã o vocatie spiritualã si o necesitate practicã. Opera socialã a Bisericii derivã din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toti oamenii si din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebratã iubirea milostivã si jertfelnicã a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Asa se explicã multimea institutiilor de binefacere sau asistentã socialã înfiintate sau patronate de Bisericã de-a lungul secolelor, adesea cu sprijinul împãratilor, regilor si domnitorilor crestini, dar si cu sprijinul tuturor celor milostivi si darnici, cu dare de mânã mai mare sau mai modestã. Astãzi, prezenta preotilor de caritate în spitale, unitãti militare si penitenciar, precum si multimea unitãtilor de caritate ale Bisericii ne aratã cã vechea traditie filantropicã a Bisericii a revenit în actualitate, de când cultele religioase au primit libertatea de organizare si slujire în societatea româneascã. Sperãm cã astãzi, cooperarea Bisericii cu Statul în domeniul asistentei sociale înseamnã forte unite pentru o eficientã mai mare si o semnificatie spiritualã mai profundã. Fondurile alocate de Stat si de Uniunea Europeanã în domeniul asistentei sociale sunt si vor fi importante si benefice, dar este nevoie si de o motivatie spiritualã si eticã profundã pentru a le folosi corect si adecvat în vederea ajutorãrii celor în nevoi si pentru cultivarea demnitãtii lor umane, ca persoane create dupã chipul lui Dumnezeu, cu valoare unicã si eternã. În omul bolnav, sãrac, flãmând si gol, umilit sau privat de libertate, este prezent tainic Hristos Însusi, iubitorul de oameni care ne cheamã sã fim milostivi ca Tatãl nostru Cel din Ceruri, Care revarsã ploaia Sa si peste cei buni si peste cei rãi; pe cei buni îi rãsplãteste si pe ceilalti îi miluieste. Cu alte cuvinte, fapta noastrã bunã izvorâtã din iubire milostivã si dezinteresatã poartã în ea o luminã cereascã si devine o comoarã a sufletului pentru vesnicie. De aceea, Biserica pomeneste totdeauna în slujbele ei pe ctitori, binefãcãtori si miluitori, cultivând astfel o civilizatie a generozitãtii sau dãrniciei, cu convingerea exprimatã lapidar si întelept în poporul român prin cuvintele “dar din dar se face rai”. Deci, contributia majorã a Bisericii trebuie sã fie tocmai sublinierea legãturii dintre viata spiritualã si activitatea socialã, dintre rugãciune, muncã si dãrnicie. În încheiere, dorim sã Vã multumim, domnule Prim Ministru, atât pentru disponibilitatea pe care o arãtati în a ajuta Biserica în activitatea sa, cât si pentru dorinta ca Guvernul României sã coopereze cu Biserica în parteneriat social pentru a ajuta împreunã pe cei neajutoraþi si defavorizati. Asa sã ne ajute Dumnezeu!  †  DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Sursa: www.patriarhia.ro

A consemnat Pr. Viorel Vlãducu, consilier mass-media.