Procesiune de Bobotează
Miercuri, 02 Ianuarie 2008 17:40

         Ca în fiecare an, în data de 06 ianuarie, când Sfânta Biserică prăznuieşte ,,Botezul Domnului”, preoţii şi credincioşii din municipiul Dr. Tr. Severin vor merge în procesiune în portul dunărean pentru slujba Sfinţirii aghiasmei mari, ce va fi săvârşită de Prea Sfinţitul Episcop Nicodim, întru-un loc special amenajat.

          Procesiunea se va desfăşura de la toate bisericile din municipiu, imediat după încheierea Sfintei Liturghii, începând cu ora 11.00. La Paraclisul Catedralei Episcopale, Sfânta Liturghie va fi săvârşită de PS Episcop Nicodim. Radio Lumina va transmite în direct slujba sfinţirii aghiasmei mari de la ora 11.30.

 

 

Proloagele sau Vieţile Sfinţilor

Luna ianuarie in 6 zile:Sfânta şi Dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos

         După întoarcerea Sa de la templul din Ierusalim, unde rămasese, la doisprezece ani, Domnul Iisus s-a aflat în Galileea, în cetatea Nazaret, unde a crescut, tăinuindu-Şi înaintea oamenilor puterea şi întelepciunea dumnezeirii Sale, până la treizeci de ani, că necuviinţă se socotea la iudei, ca cineva, înainte de treizeci de ani, să ţie rânduiala de dascăl sau preot. Pentru aceasta şi Hristos, până la atâţia ani, nu a început propovăduirea Sa. Şi vieţuia în Nazaret cu Preacurata Maica Sa şi cu Dreptul Iosif, care era tâmplar, până ce acela a fost viu, cu care împreună se şi ostenea la lucrul tâmplăriei. Iar murind acela, singur lucra cu mâinile Sale, câştigându-şi hrana lui şi a Preacuratei Maicii Sale, din osteneala mâinilor, ca să ne înveţe pe noi a nu ne lenevi, nici a mânca pâinea în zadar.

        Şi împlinindu-se acei treizeci de ani şi vremea dumnezeieştii Lui arătari venind, ca să se arate lui Israel, cum zice Scriptura, atunci a venit cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimiţându-l pe el ca să meargă şi să înceapă a boteza cu apă. Şi i-a dat lui şi un semn încredinţat, după care putea să cunoască pe Mesia, Cel ce atunci venise în lume, precum singur Botezătorul ne spune, zicând: "Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis mie: deasupra Căruia vei vedea Duhul, pogorându-Se şi ramânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfant." Deci, ascultând Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a venit în partea Iordanului, propovăduind botezul pocainţei, întru iertarea păcatelor, el fiind acela de care zisese proorocul Isaia mai înainte: "Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui."

         Şi ieşeau la dânsul oamenii din toată latura Iudeii şi a Ierusalimului şi se botezau în râul Iordanului, de la dansul, mărturisindu-şi păcatele lor. Atunci, a venit şi Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de la dansul. Şi era vremea când Ioan spusese poporului, zicând: "Vine după mine, Cel mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg curelele încalţămintelor Lui. Că eu v-am botezat cu apă, iar Acela vă va boteza cu Duhul Sfant." Deci, a venit atunci şi Iisus să se boteze, măcar că nu îi trebuia botezul, ca unul ce era curat şi nespurcat, şi din Preacurata şi Preasfânta Maica-Fecioară se născuse, fiind El şi Izvorul a toată curăţia şi sfinţenia. Însă, ca Cel ce a luat asupra Sa păcatele a toată lumea, ca Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, a venit la râu ca sa le spele pe ele cu botezul pocainţei. A venit la ape, ca sa sfinţească firea apelor, a venit să Se boteze, ca să ne gătească nouă scăldatoarea Sfântului Botez, la Ioan a venit, ca acesta să fie pentru dânsul martor nemincinos, ca unul ce a văzut pe Duhul Sfant pogorându-se peste El, Care se boteza, şi glasul Tatălui de sus a auzit. Şi L-a cunoscut Ioan cu Duhul şi se apăra, zicând: "Eu am trebuinţă să mă botez de la Tine şi Tu vii la mine ?" Că Ioan avea trebuinţă, cu adevărat, de botezul cel de la Domnul, ca cela ce era în păcatul neascultării, cel adus de Adam asupra a tot neamul omenesc. Iar Domnul a zis către dansul: "Lasă acum, că aşa se cade nouă a împlini toată dreptatea." Ca şi cum ar fi zis: "Mi se cade Mie să împlinesc ş această poruncă a lui Dumnezeu." Ca poruncă a Lui era cu adevărat botezul lui loan, precum înţelege Sfântul Ioan Gură de Aur.

         Şi s-a botezat Iisus, de treizeci de ani fiind, de vreme ce, la vârsta de treizeci de ani, omul se pleacă cu lesnire către tot păcatul. Că grăieşte Sfântul Ioan Gură de Aur: "Cea dintâi vârstă a copilăriei are multă nestiinţă şi nebunie; cea de a doua vârstă a tinereţilor, cu pofta trupească se aprinde; iar cea de treizeci de ani, vârsta bărbatului desăvârşit, aceasta robeşte pe om tuturor păcatelor. Deci, pentru aceasta şi Hristos Domnul a aşteptat până la această vârstă cu Botezul, ca la toate vârstele să împlinească voia Domnului şi să sfinţească firea noastră şi să ne dea putere ca să biruim patimile si să putem scăpa de păcatele cele de moarte. Iar, după Botezul Său, Domnul a ieşit îndata din apă, adică, n-a zăbovit în apă. Se spune, în adevăr, că Sfântul Ioan Botezătorul, pe fiecare om care se boteza, îl afunda în apă până la grumaji şi-l ţinea aşa până ce toate păcatele sale îşi mărturisea şi atunci îl lasa pe el şi ieşea din apă. Dar Hristos, fiind făra de păcat, n-a zăbovit în apă, şi pentru aceasta Evanghelia zice că a ieşit îndată din apă.

        Şi, ieşind Domnul din râu, i s-au deschis Lui cerurile, strălucind de sus o lumină în chip de fulger şi Duhul lui Dumnezeu spre Domnul, Cel ce S-a botezat, S-a pogorât, la vedere, ca un porumbel. Căci, precum în zilele lui Noe, micşorarea apelor a vestit-o o porumbiţă, tot aşa şi aici, micşorarea păcatului s-a vestit cu asemănarea porumbelului. Şi Duhul Sfânt S-a arătat sub această asemănare, fiindcă această pasare este curată şi iubitoare de oameni şi blândă şi fără răutate şi la loc urât nu stă. Aşa, şi Duhul Sfant, este izvor al curăţiei, izvor adânc al iubirii de oameni, învăţător al blândeţilor, vistier al bunătăţilor, şi fuge de la cel ce se tăvăleşte în mocirla păcatului, fără de pocăinţă. Şi, pogorându-se Duhul Sfânt, ca un porumbel, peste Iisus Hristos, s-a auzit un glas din cer, zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit." Aceluia se cuvine slava şi stăpânirea în vecii vecilor! Amin.

 

        A consemnat Pr. Viorel Vlăducu, consilier mass-media.