Gramata Sinodalã la întronizarea celui de-al VI-lea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Luni, 01 Octombrie 2007 05:56

Prea iubitului cler si popor dreptcredincios din de Dumnezeu pãzita Arhiepiscopie a Bucurestilor si Mitropolie a Munteniei si Dobrogei si celor din cuprinsul întregii Patriarhii a Bisericii Ortodoxe Române, tuturor ascultãtorilor si cititorilor acestei Gramate Sinodale,

Har si pace de la Dumnezeu, Pãrintele nostru din ceruri, iar de la Noi binecuvântarea arhiereascã

Domnul si Mântuitorul nostru Iisus Hristos a asezat în Sfânta Sa Bisericã scaune si vrednicii mici si mari si, prin trimiterea din ceruri în chipul limbilor de foc a Prea Sfântului si de viaþã fãcãtorului Duh peste Sfintii Sãi ucenici si apostoli, i-a întãrit întru propovãduirea cuvântului Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptã înlãntuire de la sfinþii apostoli si pânã astãzi, toþi slujitorii Bisericii lui Dumnezeu si pãstorii turmei lui Hristos se fac vrednici a fi pãrtasi acelorasi daruri si haruri.

Ca smeriþi urmasi ai lor, facem arãtare tuturor, cã prin trecerea la cele vesnice în ziua de 30 iulie 2007 a Fericitului întru pomenire Patriarhul Teoctist Arãpasu a rãmas vacant scaunul de Arhiepiscop al Bucurestilor, Mitropolit al Munteniei si Dobrogei si Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Pe temeiul articolului 130 alin. “d” si “p” din Statutul pentru organizarea si funcþionarea Bisericii Ortodoxe Româ-ne, prin adresa nr. 3353/2007, a fost convocat Sfântul Sinod în sedintã extraordinarã pentru desemnarea a trei candidati dintre ierarhii eparhioti, iar prin adresa nr. 3373/2007, a fost convocat în aceeasi zi de 12 septembrie 2007, Colegiul Electoral Bisericesc pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucurestilor, Mitropolit al Munteniei si Dobrogei si Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române dintre cei trei candidati recomandati de Sfântul Sinod.

         Ca urmare, dupã sãvârsirea slujbei Te-Deum-ului în Catedrala Patriarhalã, la orele 17,00, Colegiul Electoral Bisericesc s-a întrunit în aula Palatului Patriarhiei Române, unde, sub presedintia Înalt Prea Sfintitului Mitropolit Nicolae al Banatului, ierarhul în cea mai veche hirotonie întru arhiereu, în ordinea dipticelui, a ales dupã rânduielile bisericesti, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucurestilor, Mitropolit al Munteniei si Dobrogei si Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pe Înalt Prea Sfinþitul Pãrinte Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, care s-a arãtat vrednic de chemarea la aceastã înaltã demnitate, prin statornicia în mãrturisirea dreptei credinte a Sfintei Biserici Ortodoxe de Rãsãrit, prin pilduitoarea si întreita slujire învãtãtoreascã, sfintitoare si conducãtoare ca arhiereu al lui Hristos, prin neobositul zel misionar, prin larga lucrare pastoralã si social caritativã în slujba pãstoritilor, prin promovarea, întãrirea si înnoirea lucrãrii administrative bisericesti în Arhiepiscopia Iasilor, prin cultivarea relatiilor frãtesti cu membrii Sinodului Mitropolitan, prin împlinirea rãspunderilor încredintate de Sfântul Sinod pentru reprezentarea Bisericii Ortodoxe Române în forumurile bisericesti internaþionale si la întrunirile teologice interortodoxe si intercrestine, activitãti pentru care a fost distins cu functii, onoruri si titluri academice, prin activitatea ca profesor de teologie, care a elaborat apreciate lucrãri stiintifice teologice, sute de studii si articole necesare instruirii studenþilor teologi si clerului ortodox român, precum si pentru fondarea de viabile institutii teologice, culturale si social-caritative, dând dovezi de ascultare fatã de Sfântul Sinod, de respectare si împlinire a legilor tãrii.

        Potrivit articolului 130 alin. “u” si articolului 131 alin. “l” din Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române, Noi, membrii Sfântului Sinod am procedat la examinarea si cercetarea canonicã a acestei alegeri în sedinta noastrã din 12 septembrie 2007, si gãsind cã alegerea s-a îndeplinit cu pãzirea tuturor formelor si rânduielilor legale, am validat si aprobat alegerea Înalt Prea Sfintitului Mitropolit Dr. Daniel Ciobotea în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucurestilor, Mitropolit al Dobrogei si Munteniei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române si Presedinte al Sfântului nostru Sinod.

Ca urmare, astãzi, duminicã, 30 septembrie 2007, dupã oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Patriarhalã, în pre-zenta membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a Presedintelui României, a reprezentantilor Înaltelor foruri si autoritãti de Stat, a delegatiilor Bisericilor Ortodoxe, ai celorlalte Biserici si organizatii crestine mondiale, a celorlalte Biserici si Culte din tarã, de fatã fiind multi clerici si credinciosi din Arhiepiscopia Bucurestilor si din întreaga Bisericã Ortodoxã Românã,

Noi, Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului, Teofan, Mitropolitul Olteniei, Nicolae, Mitropolitul Banatului, Petru, Mitropolitul Basarabiei, Serafim, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale si de Nord si Iosif, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale si Meridionale, sãvârsind Doxologia întronizãrii în Catedrala Patriarhalã, înmânãm Prea Fericitului Pãrinte Daniel, în numele Sfântului Sinod, dupã rânduiala traditionalã, însemnele slujirii patriarhale: Gramata Sinodalã, mantia patriarhalã, crucea si engolpioanele patriarhale, camilafca albã si culionul alb cu cruce, precum si cârja arhipãstoreascã si-l asezãm potrivit chemãrii si vredniciei în tronul patriarhal.

Constatând dragostea de care se bucurã în rândurile noastre, a clerului, credinciosilor, monahilor si monahiilor Bisericii Neamului nostru si aprecierea din partea tuturor celor prezenti, care prin aceasta dau mãrturie de pretuirea de care se bucurã înlãuntrul si în afara tãrii, fiind încredintati cã Prea Fericirea Sa va fi si mai departe pildã de dragoste frãteascã, de neobositã lucrare, bunã întelegere si întelepciune pãrinteascã, spre a ne fi tuturor cãlãuzã si îndemn întru întãrirea, apãrarea si cinstirea tuturor învãtãturilor Sfintei Evanghelii, în duhul Sfintilor Apostoli, Sfintilor Pãrinti si al pãcii între oameni si popoare, îl recomandãm tuturor celor din cinul preoþesc si cãlugãresc, precum si tuturor drept-credinciosilor crestini din de Dumnezeu pãzita Arhiepiscopie a Bucurestilor, Mitropolie a Munteniei si Dobrogei si Patriarhie Românã, pe Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Daniel, îndemnând pe toti sã-l respecte si sã-l asculte cu toatã supunerea, ca pe Chiriarhul legiuit al lor si Întâistãtãtor al nostru, ca Patriarh si Presedinte al Sfântului Sinod, înþelegând si noi sã ne plecãm, cu toatã voia arãtându-i în toate împrejurãrile cinstire si ascultare, ca frati întru Domnul, dorindu-i sã pãstoreascã cu râvnã, blândete, dreptate si iubire de popor, stãruind cu rãbdare si înþelepciune, în lucrarea  necontenitã a propovãduirii cuvântului lui Dumnezeu si privind pururea la dreptarul si plinitorul credintei noastre, Domnul si Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Pãstorul cel Bun,  cãruia I se cuvine toatã mãrirea, cinstea si închinãciunea, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

 

Datã astãzi, duminicã, 30 septembrie, anul mântuirii 2007.

 

† Laurentiu,    

Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului

 

† Bartolomeu,

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului

 

† Teofan,

Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Olteniei

 

† Nicolae,

Arhiepiscopul Timisoarei si Mitropolitul Banatului

 

† Petru,

Arhiepiscopul Chisinãului, Mitropolitul Basarabiei si Exarh al Plaiurilor

 

† Serafim,

Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale si de Nord

 

† Iosif,

Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale si Meridionale

 

† Teodosie,

Arhiepiscopul Tomisului

 

† Nifon,

Arhiepiscopul Târgovistei

 

† Pimen,

Arhiepiscopul Sucevei si Rãdãutilor

 

† Andrei,

Arhiepiscopul Alba Iuliei

 

† Nicolae,

Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele douã Americi

 

† Gherasim,

Episcopul Râmnicului

 

† Eftimie,

Episcopul Romanului

 

† Epifanie,

Episcopul Buzãului si Vrancei

 

† Calinic,

Episcopul Argesului si Muscelului

 

† Ioachim,

Episcopul Husilor

 

† Casian,

Episcopul Dunãrii de Jos

 

† Timotei,

Episcopul Aradului, Ienopolei si Hãlmagiului

 

† Lucian,

Episcopul Caransebesului

 

† Sofronie,

Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului si Sãlajului

 

† Justinian,

Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Sãtmarului

 

† Nicodim,

Episcopul Severinului si Strehaiei

 

† Damaschin,

Episcopul Sloboziei si Cãlãrasilor

 

† Ioan,

Episcopul Covasnei si Harghitei  

 

† Galaction,

Episcopul Alexandriei si Teleormanului

 

† Ambrozie,

Episcopul Giurgiului      

 

† Daniil,

Episcop-Loctiitor (Administrator) al Episcopiei Daciei Felix

 

† Siluan,

Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

 

† Vincenþiu Ploiesteanul,

Episcop-Vicar Patriarhal

 

† Ciprian Câmpineanul,

Episcop-Vicar Patriarhal

 

† Sebastian Ilfoveanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor

 

† Varsanufie Prahoveanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor

 

† Calinic Botosãneanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iasilor  

 

† Visarion Rãsinãreanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului

 

† Gurie Gorjeanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei

 

† Paisie Lugojanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei

 

† Irineu Bistriteanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului      

 

† Vasile Somesanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului

 

† Sofian Brasoveanul,

Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxã Românã a Germaniei, Europei Centrale si de Nord

 

† Siluan Marsilianul,

Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxã Românã a Europei Occidentale si Meridionale

 

† Marc Nemteanul,

Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxã Românã Europei Occidentale si Meridionale    

 

† Ioan Casian de Vicina,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele douã Americi

 

† Irineu Slãtineanul,

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului

 

† Ioachim Bãcãuanul,

Arhiereu -Vicar al Episcopiei Romanului

 

† Corneliu Bârlãdeanul,

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Husilor    

 

† Petroniu Sãlãjanul,

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului si Sãlajului

 

† Iustin Sigheteanul,

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Sãtmarului