Cadrele didactice

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BINECUVÂNTĂRII CHIRIARHULUI LOCULUI

 

Pentru obţinerea avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului locului, solicitanţii (participanți la concursul de titularizare și cei care își depun dosare de continuitate) vor depune la Centrul eparhial (secretariat) un dosar conținând următoarele documente:

a. cerere tip, în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele şi regulamentele bisericeşti, precum şi hotărârile autorităţilor
bisericeşti, normative pentru desfăşurarea activităţilor didactice;

b. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Episcopiei);

c. copie după certificatul de naştere;

d. copie după actul de identitate;

e. copie după certificatul de căsătorie/cununie (dacă e cazul);

f. copie după diploma de licenţă în Teologie Ortodoxă şi după foaia matricolă;(pentru
completare catedră diploma studii facultate absolvită);

g. adeverinţă din partea unităţii de învăţământ în care solicitantul predă în anul şcolar
curent, cuprinzând calificativul didactic minimum Bine şi avizul de
continuitate în suplinire (dacă a mai predat disciplina Religie);

h. memoriu de activitate pentru anul şcolar curent, vizat de directorul şcolii şi de
inspectorul de religie (dacă a mai predat disciplina Religie);

i. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoaşterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei
duhovniceşti);

j. recomandarea parohului sau a conducătorului unităţii administrative bisericeşti la a cărei
viaţă liturgică, cultural-misionară şi social-filantropică participă
solicitantul (ca regulă, a parohului bisericii de pe raza căreia se află
şcoala);

k. CV - format Europass.

Solicitanții vor participa la un interviu în faţa unei comisii numite de Chiriarh.

Eliberarea avizului scris al Chiriarhului se va face în 5 zile lucrătoare de la susținerea
interviului de către solicitant.